Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

 

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 5., a u vezi sa članovima 4. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22),  i člana 153. Pravila, uz Saglasnost  Ministarstva za  odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15525-9/22 od 12.01.2023.godine,  te Odluke Školskog odbora broj: 01-97/2023 od 31.01.2023. godine,  JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

 

1.                  NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU  „ Srednja škola metalskih zanimanja“

Ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo Website:  www.jussmz.com.ba  

e- mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

2.         NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKE O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

 

 1. nastavnik/ica stručno-teorijske nastave smjer elektrotehnika … 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023.godine;
 2. nastavnik/ica za nastavni predmet Preduzetništvo… 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023.godine;
 3. nastavnik/ica praktične nastave- operater na CNC mašinama… 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine.

 

3.                   OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI IZ PRAVILNIKA KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Poslovi radnih mjesta radnika/ca  navedenih pod rednim brojem 2.  za pozicije:   od 1.  do 3,  utrvrđeni su Pedagoškim standarnima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo  i Pravilnikom o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo a obavljaju  se na osnovu Nastavnog plana i programa za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku/srednje tehničke i stručne škole  i Pravilnika o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo.

3.1. OPIS POSLOVA

 1. A) POSLOVI RADNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE – nastavnici/e navedeni  u tački , pozicije od 1.  do 3.: a) Redovna nastava

– Norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih, kontrolnih i grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP

 1. b) Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice

Pod ostalim poslovima nastavnika podrazumijevaju se obavezni prateći poslovi odgojnoobrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema stvarnim potrebama. 

Normirani poslovi

 • razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak, informacije, dodatna administracija i sl.) – stručno usavršavanje 
 • rad u stručnim organima
 • vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti 

Nenormirani poslovi – nastavnik/profesor se angažuje prema potrebi na poslovima: 

 • dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo 
 • konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom 
 • dežurstvo i ostali poslovi po nalogu direktora na osnovu Pravilnikadonesenog na Nastavničkom vijeću

3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici/e za radna mjesta  utvrđeni su  Zakonom o srednjem obrazovanju,  Nastavnim planovima  i programa za srednje tehničke i stručne škole/srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Pedagoškim standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Godišnjim programom rada Škole i  Pravilnikom o radu JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo. 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19  i 33/21), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu JU

Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, i to:

 1. a) za radno mjesto iz tačke 2., pozicija 1.:  

završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom,  i to: 

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike ili ekvivalent; – Profesor elektrotehnike ili ekvivalent;
 • Diplomirani inženjer računarstva ili ekvivalent;
  1. za radno mjesto iz tačke 2.,  pozicija 2.:   završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom,  i to: 

-profesori srednjih škola ekonomske struke (diplomirani ekonomisti) ili profesori koji izvode stručnoteorijsku nastavu (mašinski inžinjeri i inžinjeri elektrotehnike) i/ili laboratorijske vježbe u srednjim stručnim školama uz dodatnu obuku iz predmeta Preduzetništvo koja će za njih biti realizirana.

 1. za radno mjesto iz tačke pozicija 3.: 
 • Diplomirani inžinjer mašinstva,VII stepen;
 • Inžinjer mašinstva, VI stepen;
 • Prvi stepen fakulteta ili visoke škole- odsjek za praktičnu nastavu u mašinskoj struci;
 • Viša stručna pedagoška škola-odsjek za praktičnu nastavu;
 • VK radnik mašinske struke sa najmanje pet godina iskustva u struci.

       

 

4.  DOPUNSKA PRAVA BORACA-BRANITELJA BiH 

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, kandidatima koji su prošli kompletnu proceduru uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21). 

Dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21).

 

5.  NAZNAKA O TRAJANJU PROBNOG RADA

Pravilnikom o radu JU Srednja škola metalskih Zanimanja Sarajevo nije  propisan probni rad za radna mjesta iz tačke 2.  

 

 

6.  MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Škole na adresi  Zmaja od Bosne  broj 8 u Sarajevu, te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo,

Pravilnikom o radu Škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u

Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.

Radno vrijeme radnika/ca navedenih  u tački 2. pod rednim brojevima (pozicijama) od 1. do 3.., se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika/ce.

 

 

7.  IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću. Osnovna plaća radnika/ce sa punom normom/radnim vremenom  navedenih  u tački 2. za pozicije: od  1. do 3. iznosi:  1.306,80 KM, 1343,10 KM, 1379,40 KM ili 1448,70 KM (što zavisi od stečenog zvanja radnika/ce i prijave broja sati  rada na PIO/MIO).    

 

 

8.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu   u dnevnom listu „Oslobođenje“, koji je objavljen dana 02. 02.2023. godine.  Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 10.02.2023. godine.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama ”Oslobođenje” dana 02. 02.2023. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo (www.jussmz.com.ba ) i putem službenog maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama (www.mo.ks.gov.ba odnosno www.szks.ba ) uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave. Tekst javnog konkursa će istog dana biti objavljen i u Registru javnih oglasa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo.

 

 

9.                   TELEFON     KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/275-601 ili 033/275600.

 

10.               ADRESA       NA      KOJU             SE       PRIJAVE       PODNOSE     I           NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti  preporučeno putem pošte ili  lično na protokol  Škole svakim radnim danom od 09:00 do 13:30 sati – kancelarija broj 223C, u zatvorenoj koverti  na adresu: 

Javna ustanova Srednja škola metalskih zanimanja  Sarajevo, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika,  ulica Zmaja od Bosne   broj 8, Sarajevo,  sa naznakom  ”Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e na koju/e je  raspisan javni konkurs) ” NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”. 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

11.  DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti: 

11.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 1. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs; b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
 4. saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pavilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs; (Obrazac saglasnosti iz ove tačke je propisan

Pravilnikom);

 1. druge dokaze o ispunjavanju uslova za  to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

 

11.2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 1. uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima ( šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 2. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u

ustanovi; 

 1. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi;
 2. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole; e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu; 
 3. potvrdu/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca); 

 1. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom Pravilniku; h) potvrdu o posebnom priznaju UNSA;
 2. diplomu/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;
 3. uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
  • uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
  • rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;
  • dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;
  • rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;
  • uvjerenje o učešću u oružanim snagama;
  • uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;
  • rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta, ne starije od šest mjeseci;
 4. uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne  Odluke o izboru radnika.

Komisija je dužna kandidate iz člana 19. stavovi (8) i (9) Pravilnika elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktorica zaključuje ugovor o radu s izabranim kandidatom. 

Sistematski ljekarski pregled koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove. 

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja, izbor kandidata  i dr. po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22). 

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti putem protokola Škole (kancelarija broj: 223C) svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana okončanja konkursne procedure. 

 

Napomena: Javni konkurs ostaje otvoren do 10. februara 2023.godine.

 

PRILOG: 

 

Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

 

Na osnovu člana 17. stav (1) tačka e) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 12/22 i 22/22), saglasan/na sam da mi se, preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs. 

 

U _____________________, dana ___ . ___ . ____. godine 

 

                                                                                                                        Kandidat/kandidatkinja                         

_______________________________

Ostani u kontaktu sa Srednjom školom metalskih zanimanja

Ako imate pitanja o Srednjoj školi metalskih zanimanja spremni smo odgovoriti na njih.

metalskaskola@bih.net.ba

LOKACIJA

Zmaja od Bosne br. 8, 71 000, Sarajevo
Telefon: +387 (0)33 275 600
Fax: +387 (0)33 207 369
e-mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

Srednja škola metalskih zamimanja © 2021. All Rights Reserved.