Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo
-Školski odbor –
Broj: 01- 98/2022
Sarajevo, 27.01. 2022.g.
Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem
obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 4.
Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim
i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo” broj: 29/21, 31/21 i 52/21), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i
obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26768-9/21 od 17 01. 2022.godine, te Odluke
Školskog odbora broj: 01- 97/2022 od 27.01.2022. godine, JU „ Srednja škola metalskih
zanimanja“ Sarajevo, raspisuje:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini
1. NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE
JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“
Ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Website: www.jussmz.com.ba
e- mail: metalskaskola@bih.net.ba
2. NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKA O TRAJANJU RADNOG ODNOSA
1. Nastavnik/ca praktične nastave – limar/autolimar, 1 izvršilac, 25 časova nastavne
norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnika
sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2022. godine;
3. OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
3.1. OPIS POSLOVA
A) POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE- Radnici navedeni pod
rednim brojem 2. pozicija 1. ovog javnog konkursa obavljaju poslove radnog mjesta na
osnovu Nastavnog plana i programa za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku/srednje
tehničke i stručne škole, Godišnjeg programa rada škole, Pedagoških standarda i normativa za
srednje obrazovanje i Pravilnika o radu, i to:
a) Redovna nastava
– Norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih, kontrolnih i grafičkih
radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP
b) Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice
Pod ostalim poslovima nastavnika podrazumijevaju se obavezni prateći poslovi odgojnoobrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema stvarnim potrebama.
Normirani poslovi
– razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak, informacije, dodatna
administracija i sl.)
– stručno usavršavanje
– rad u stručnim organima
– vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti
Nenormirani poslovi – nastavnik/profesor se angažuje prema potrebi na poslovima:
– dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo
– konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom
– dežurstvo i ostali poslovi po nalogu direktora na osnovu Pravilnikadonesenog na
Nastavničkom vijeću
c) Mentorski rad s pripravnikom
3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA
RADNIH MJESTA
A) Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici navedeni za radno mjesto iz tačke 2. pozicija 1.
utvrđeni su Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planovima i programa za srednje
tehničke i stručne škole, Godišnjim programom rada Škole, Pedagoškim standardima i
normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu JU Srednja škola
metalskih zanimanja Sarajevo.
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH,
kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju
Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19 i 33/21),
Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i
Pravilnikom o radu JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, i to:
a) za radno mjesto iz tačke 2. pozicija 1.:
– završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i
zvanja, odnosno završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja
odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom;
– završen VII odnosno VI stepen stručne spreme, u skladu sa nastavnim planom i
programom, majstori, poslovođe, specijalisti instruktori sa završenim najmanje V
stepenom stručne spreme i sa pet godina radnog iskustva u struci , i to:
– završen mašinski fakultet drugi ili prvi stepen sa prethodno završenom školom za
kvalifikovane radnike mašinske struke, odnosno sa završenim stepenom stručne
speme za srednje složena ili složena zanimanja;
– završen prvi stepen fakulteta ili visoke škole odsjek za praktičnu nastavu u
mašinskoj struci;
– završena viša stručna pedagoška škola odsjek za praktičnu nastavu;
– završena pedagoška akademija, mašinski odsjek sa prethodno završenom školom
za kvalifikovane radnike mašinske struke, odnosno sa završenim stepenom stručne
spreme za srednje složena ili složena zanimanja;
– završena viša tehnička škola mašinske struke, sa prethodno završenom školom za
kvalifikovane radnike;
– visokokvalifikovani radnici mašinske struke, odnosno radnici sa završenim
stepenom stručne spreme za složenija zanimanja /specijalisti/, za zanimanje za
koje se obrazuju učenici i najmanje pet godina radnog iskustva u zanimanju za
koje se izvodi nastava po nastavnom planu i programu.

4. PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA
Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne
procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o
pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni
bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos
u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je
osnivač Kanton Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/21), Pravilnika o
izmjenama i dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton
Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/21), (u daljem tekstu: Pravilnik).
Dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja
prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova
njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20), Instrukcijom o izmjeni i dopunama
Instrukcije o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima
za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu
Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/21) .
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim
uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni
na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f)
Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.
5. MJESTO OBAVLJANJA RADA
Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Škole na adresi Zmaja od Bosne broj 8. u Sarajevu,
te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog
Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo,
Pravilnikom o radu Škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u
Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.
6. RADNO VRIJEME
Radno vrijeme radnika navedenih pod rednim brojem 2. pozicija 1. se ostvaruje zavisno od
rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog
prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.
7. IZNOS OSNOVNE PLAĆE
Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim
ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.
Osnovna plaća radnika sa punom normom navedenom pod tačkom 2. pozicija 1., u ovisnosti
o stepenu stručne spreme, stečenog stručnog zvanja i prijave broja sati rada na PIO/MIO
iznosi: (V-stepen) 1023,75 KM, 1039,50 KM, 1071,00 KM, 1102,50 KM, (VI stepen)
1.102,50 KM, 1134,00 KM, 1165,50 KM, 1.197,00 KM, (VII stepen i ekvivalent) 1165,50
KM, 1197,00 KM, 1228,50 KM ili 1291,50 KM.
8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu će biti objavljeno u dnevnim novinama
”Oslobođenje” dana 31.01.2022. godine. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je deset
(10) dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu i krajnji rok za prijavu je
10.02.2022.godine.
Kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Srednja
škola metalskih zanimanja Sarajevo naznačenoj u tački 1. ovog konkursa i putem službenog
maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama
uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet
stranici škole u čitavom periodu roka prijave.
9. TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH
OBAVJEŠTENJA
Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/275-601 ili 033/275-
600.
10. ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE
DOKUMENTACIJE
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti
putem pošte na adresu: Javna ustanova „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo, ulica
Zmaja od Bosne broj 8, Sarajevo, sa naznakom ”Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti
poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs)“ „NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA” ili
predati lično na protokol Škole svakim radnim danom od 09:00 do 13:30 sati – kancelarija broj
223C.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
11. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Kandidati su dužni dostaviti:
11.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima
kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se
konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25.
st. (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi
na javni konkurs;
f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom
konkursu.
11.2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u
ustanovi;
c) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri
mjeseca);
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da
je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika);
g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet;
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o
ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima
učenika;
i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju
i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
j) potvrda o posebnom priznaju UNSA;
k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
– uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i
nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i
nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;
– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;
– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama;
– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;
– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću
u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa
za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo
m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja
24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati
će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da
kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije
dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.
NAPOMENE:
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljena provjera
radnih i stručnih sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni u skladu i
na način naveden u članu 23. Pravilnika.
U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će
se obavljati elektronskim putem.
Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će na način naveden u članu 23. Pravilnika biti
obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez
opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Izabranom kandidatu se dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos u skladu sa
članom 25. stav (2) Pravilnika.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu
regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21) i Pravilnika o izmjenama i dopuni
Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo
(“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/21).
Nakon konačnosti Odluke iz člana 25. stav (5), odnosno iz člana 26. stav (6) Pravilnika,
izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje
nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima
ustanove (originale ili kopije ovjerene od strane nadležne općinske službe dokumentacije
dostavljene u konkursnoj proceduri), nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa
izabranim kandidatom.
Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti
putem protokola Škole svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati u roku od 15 /petnaest/
dana od dana okončanja konkursne procedure.
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u
dnevnom listu ”Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 10.02.2022. godine.

Ostani u kontaktu sa Srednjom školom metalskih zanimanja

Ako imate pitanja o Srednjoj školi metalskih zanimanja spremni smo odgovoriti na njih.

metalskaskola@bih.net.ba

LOKACIJA

Zmaja od Bosne br. 8, 71 000, Sarajevo
Telefon: +387 (0)33 275 600
Fax: +387 (0)33 207 369
e-mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

Srednja škola metalskih zamimanja © 2021. All Rights Reserved.