Putem anonimne ankete koju je sprovela naša stručna služba među maturantima naše škole zamolili smo naše učenike za kratke poruke o našoj školi. Te poruke možete pogledati u sljedećoj prezentaciji: