U prostorijama škole održano je predavanje, edukatorica  je bila Prim.Mr.dr.sci Alijom Drndom a predavanje je bilo o spolno prenosivim bolestima, HIVS-u, s ciljem da se mladi educiraju i poštuju, a sve pod motom- “Čestitamo Vase ljudsko pravo je…” . Ovom predavanju prisustvovali su predstavnici Crvenog križa općine Centar i učenici trećih i četvrtih razreda u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.
Priznata i najduža kampanja za prava žena širom svijeta počela je 25. novembra na Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama, a završit će se 10. decembra na Dan ljudskih prava. U kampanju je uključeno preko 6.000 organizacija u 187 zemalja širom svijeta. Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo.
Učenici su aktivno učestvovali iznoseći svoje stavove o pojmovima dostojanstvo, jednakosti ljudskih bića, važnosti bivstvovanja svakog pojedinca kao slobodnog, bez obzira na spol. Pitanje roda i rodnih uloga je posebno zanimalo učenike /ce što pokazuje da interesovanje za ovu temu među mladim ljudima je prisutno. Na ovaj način škola preuzima važnu ulogu u odgoju i obrazovanju mladih, najvažne karike u izgradnji prosperitetnijeg bh.društva.
Saradnici ove radionice su Srednja škola metalskih zanimanja, TPO organizacija, Crveni kriz općine Centar, a koordinator provedenih aktivnosti je prof. Mirsad Cvrk.