Na osnovu Odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ je u sklopu projekta „Zelena sedmica“ realizirala nastavu van školskih klupa, u periodu 21.05. do 25.05. tekuće godine.

Organizacija nastavnog procesa na ovaj način imala je za cilj jačanje i razvijanje svijesti u sferi ekološkog odgoja i obrazovanja, a cilj takve vrste odgojno-obrazovnog sudjelovanja jeste rješavanje konkretnih problema, uočavanje uzročno-posljedičnih veza, razumijevanje globalnog, a spremnost djelovanja na lokalnoj razini.

U vezi sa gore pomenutim, a u svrhu realizacije Projekta, svaki nastavni dan „Zelena sedmica“ se realizirao na različitim lokacijama i to po oblastima iskorištavanja i zaštite prirodnih energenata i resursa. U skladu sa tim Škola je uspješno surađivala sa lokalnom zajednicom, te je u toku ove sedmice obuhvaćeno i elaborirano pet različitih oblasti na način da je svaki dan pažnja bila posvećena jednoj od istih.

ENERGIJA (21.05.) – posjeta JP Elektroprivreda, obilazak nacionalnog spomenika Hidrocentrala Hrid

RECIKLAŽA (22.05.) – posjeta firmi za reciklažu Aida Comerc d.o.o., posjeta KJKP Park, EKOPAK d.o.o.

VODA (23.05.) – posjeta Olimpijskom bazenu Otoka, posjeta laboratoriji za kontrolu ispravnosti vode pri KJKP Vodovod i kanalizacija

ZRAK (24.05.) – posjeta Trebevićkoj žičari i posjeta firmi Theiss d.o.o Sarajevo

Akcija čišćenja korita rijeke Miljcke (25.05.)- Aleja Ambasadora

U odnosu na redovnu organizaciju školskog odgoja i obrazovanja, mišljenja smo da je ovaj projekat jedno istinsko malo osvježenje za učenike i uposlenike.