Učenici koji se školuju za zvanje mašinskog tehničara za opsluživanje zrakoplova i tereta osposobljavaju se za rad na održavanju zrakoplova i zrakoplovnih motora ili za rad u službi tehničkog prihvata, pripreme i otpreme zrakoplova, putnika i tereta na aerodromu.

Također se daju dobre osnove za obavljanje poslova koji se odnose na eksploataciju u letu – kao što su poslovi u tehničkom sektoru, poslovi stjuardese, poslovi u turističkim agencijama na prodaji i distribuciji zrakoplovnih karata i sl.


U toku školovanja izučavaju se uski specijalistički predmeti zrakoplovne struke – Osnove zrakoplova, Aerodromi, Zrakoplovna navigacija, Kontrola letenja, Organizacija aerodromske službe na prihvatu putnika, tereta i zrakoplova, Zrakoplovni propisi, itd., što daje dobru stručnu podlogu za dalje usavršavanje i stjecanje licenci za različite tipove zrakoplova.

U toku školovanja jedan dio prakticnih vježbi realizuje se u školskim laboratorijama i kabinetima, a dio u specijalizovanim zrakoplovnim institucijama kao što je Međunarodni aerodrom Sarajevo, prevozna kompanija ”BH Airlines” i Zrakoplovna baza Rajlovac.


Nakon završetka školovanja velike su mogućnosti zaposlenja u zrakoplovnim institucijama gdje se može obavljati veliki broj poslova, kao što su poslovi prihvata i otpreme putnika i tereta, prihvat i otprema zrakoplova u lokalnom i tranzitnom saobraćaju, poslovi održavanja tehnike i površina aerodroma, rad u turistickim agencijama na prodaji zrakoplovnih karata, opsluga zrakoplova i putnika u toku leta, itd.

Također, po završetku školovanja moguće je dalje stručno usavršavanje školovanjem na Mašinskom ili Saobraćajnom fakultetu na zrakoplovnom odsjeku ili školovanje na bilo kojem drugom fakultetu.  Nastavni plan i program ovog izbornog područja usaglašen je sa evropskim standardima (Part 66 i Part 147) u cilju verifikacije škole kao organizacije ovlaštene za školovanje zrakoplovnih kadrova, po standardima EASA – e (evropske vrhovne civilne zrakoplovne vlasti) i u toku je njegova verifikacija u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

Na ovaj način postajemo jedina škola u državi koja će biti priznata u evropskoj uniji za školovanje zrakoplovnih tehničara. Na taj način će diploma zrakoplovnog tehničara biti priznata u cijeloj Evropi i omogućavaće zaposlenje u bilo kojoj zemlji Evropske Unije.