Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

Obrazovanje za

tvoju bolju

budućnost.

SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 5., a u vezi sa članovima 4. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22),  i člana 153. Pravila, uz Saglasnost  Ministarstva za  odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15525-5/22 od 27.10. 2022.godine,  te Odluke Školskog odbora broj: 01-1452/2022 od 09.11.2022. godine,  JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo, raspisuje:

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

 

1.  NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU  „ Srednja škola metalskih zanimanja“

Ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo Website:  www.jussmz.com.ba  e- mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

 

2.  NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKE O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

 

 1. nastavnik/ca stručno-teorijske nastave – smjer elektrotehnika … 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine;
 2. nastavnik/ca za nastavni predmet Preduzetništvo… 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine;
 3. nastavnik/ca za nastavni predmet Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava… 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine;  
 4. nastavnik/ca za nastavni predmet Katolički vjeronauk… 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine;
 5. Samostalni referent za plan i analizu/ saradnik za finansijske i računovodstvene poslove .. 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine  i  
 6. Kotlovničar … 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine.

 

 

3.  OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI IZ PRAVILNIKA KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Poslovi radnih mjesta radnika/ca  navedenih pod rednim brojem 2.  za pozicije:   od 1.  do 4..,  utrvrđeni su Pedagoškim standarnima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo  i Pravilnikom o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo a obavljaju  se na osnovu

Nastavnog plana i programa za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku/srednje tehničke i stručne škole  i Pravilnika o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo.

Poslovi radnih mjesta radnika/ca  navedenih pod rednim brojem 2.  za pozicije: 5. i 6. utrvrđeni su Pedagoškim standarnima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo  i

Pravilnikom o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo a obavljaju  se na osnovu Pravilnika o radu JU „ Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo.

 

 

3.1. OPIS POSLOVA

 1. A) POSLOVI RADNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE – nastavnici/e navedeni  u tački , pozicije od 1.  do 4.: a) Redovna nastava

– Norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih, kontrolnih i grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP

 1. b) Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice

Pod ostalim poslovima nastavnika podrazumijevaju se obavezni prateći poslovi odgojnoobrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema stvarnim potrebama. 

Normirani poslovi

 • razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak, informacije, dodatna administracija i sl.) – stručno usavršavanje 
 • rad u stručnim organima
 • vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti 

Nenormirani poslovi – nastavnik/profesor se angažuje prema potrebi na poslovima: 

 • dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo 
 • konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom 
 • dežurstvo i ostali poslovi po nalogu direktora na osnovu Pravilnikadonesenog na Nastavničkom vijeću

 

             

 1. B) POSLOVI RADNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE – radnik/ca naveden u tački   pozicija  5. 

Opis poslova: 

-vrši izradu analiza, izvješća i informacija iz oblasti materijalno-financijskih poslova škole i u vezi s tim priprema i predlaganje najracionalnijih rješenja; 

-praćenje i  primjenjivanje propisa iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, na osnovu pripremljenih analiza, izvještaja i informacija izrada prijedloga zahtjeva za potrebna sredstva za rad škole, te prijedloga financijskog plana; 

-vrši kontrolu transakcija i dokumentacije, te njihove usklađenosti sa zakonskim propisima i odobrenim budžetom; 

-vrši kontrolu ovlaštenja i procedura u skladu sa zakonskim propisima, računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima FBiH, planiranim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima koji upućuju na njihovu primjenu;  -stara se o blagovremenom izvještavanju o pozicijama troškova; 

-u saradnji sa trezorom priprema podatke za informacije, izvještaje i analize o poslovanju, prati izvršenja finansijskog plana i predlaže njegov rebalans; 

-organizira rad računovodstva; 

-vodi knjigovodstvo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima; 

-usaglašava knjigovodstveno stanje svaka tri mjeseca; 

-vrši izradu periodičnih i godišnjeg obračuna u skladu sa propisima; 

-vrši izradu godišnjeg završnog računa u skladu sa propisima; 

-priprema prijedlog godišnjeg finansijskog plana i prati njegovo realiziranje; 

-sređuje dokumentaciju i vrši računsku kontrolu blagajne; 

-vodi knjige osnovnih sredstava i vrši obračun amortizacije; 

-vrši usaglašavanje obaveza i potraživanja sredstava škole i njihovih izvora u skladu sa zakonskim propisima;  

-daje podatke za godišnje inventarisanje sredstava škole; 

-ovjerava potrošačke kredite zaposlenicima škole; 

-obavlja i druge poslove u oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja po nalogu direktora škole.

 

 1. C) POSLOVI RADNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE – radnik/ca naveden u tački   pozicija  6.  

Opis poslova: 

-obavlja poslove stručnog rukovanja uređajima energetskih i dr. postrojenja u kotlovnici,

-uključuje, odnosno  isključuje grijanje, vrši kontrolu ispravnosti uređaja i grijnih tijela, održava u ispravnom stanju kompletan sistem zagrijavanja,

-analizira potrošnju energenata, brine o ekonomičnosti utroška i  preduzima mjere štednje i racionalnog rada kotlovnice i drugih dijelova  u sistemu grijanja objekta škole,

-brine o redu i urednosti prostora kotlovnice, grejnih tijela odnosno drugih dijelova sistema grijanja,

-stara se o normalnom i blagovremenom zagrijavanju prostorija,

-vrši manje opravke na kotlovnici,instalacijama centralnog grijanja a u slučaju većeg kvara interveniše da se kvar što prije otkloni,

-stara se o bezbjednosti i sigurnosti kotlovnice i instalacija centralnog grijanja,

-po nalogu neposrednog rukovodioca, izvan sezone grijanja, a po potrebi i u sezoni grijanja  pomaže domaru škole u izvršenju njegovih poslova, 

-vrši i druge  poslove u okviru stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca, a za slučaj vanrednih okolnosti i ostale poslove po potrebi.

 

 

3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici/e za radna mjesta  utvrđeni su  Zakonom o srednjem obrazovanju,  Nastavnim planovima  i programa za srednje tehničke i stručne škole/srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Pedagoškim standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Godišnjim programom rada Škole i  Pravilnikom o radu JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo. 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19  i 33/21), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu JU

Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, i to:

 1. za radno mjesto iz tačke 2.,  pozicija 1.:  

završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom,  i to:  – Diplomirani inženjer elektrotehnike  ili ekvivalent – Profesor elektrotehnike ili ekvivalent

 • Diplomirani inženjer računarstva ili ekvivalent
 1. za radno mjesto iz tačke 2.,  pozicija 2.:   završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom,  i to: 

-profesori srednjih škola ekonomske struke (diplomirani ekonomisti) ili profesori koji izvode stručnoteorijsku nastavu (mašinski inžinjeri i inžinjeri elektrotehnike) i/ili laboratorijske vježbe u srednjim stručnim školama uz dodatnu obuku iz predmeta Preduzetništvo.

 1. za radno mjesto iz tačke pozicija 3.:  završen VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu. II, odnosno III ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu,  i to:
  • Fakultet društvenih nauka i stekao zvanje: profesor, magistar i doktor, i da su – Certificirani profesori u organizaciji CIVITAS-a i Vijeća Evrope
 2. za radno mjesto iz tačke pozicija 4.:  završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera (pedagoški ili teološki smjer) i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera (pedagoški ili teološki smjer) i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom,   i koji posjeduje pismenu saglasnost nadležne vjerske institucije (shodno odredbi člana 4. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u

BiH)

 1. za radno mjesto iz tačke pozicija 5.: 

– diplomirani ekonomist, završen Ekonomski fakultet, VII stepen, odnosno završen  najmanje II (drugi) ciklus  bolonjskog visokoobrazovnog procesa, smjer ekonomski;          f)  za radno mjesto iz tačke 2. pozicija  6.: 

-KV radnik, IV stepen ili VKV radnik-V stepen, mašinske ili elektro struke, atest    za rukovaoca energetskih postrojenja,

-1 godina radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima.

 

4.  DOPUNSKA PRAVA BORACA-BRANITELJA BiH 

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, kandidatima koji su prošli kompletnu proceduru uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21). 

Dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21).

 

5.  NAZNAKA O TRAJANJU PROBNOG RADA

Pravilnikom o radu JU Srednja škola metalskih Zanimanja Sarajevo,  propisan je probni rad za radna mjesta iz tačke 2., i to:       – za poziciju 5., šest mjeseci,       – za poziciju 6., tri mjeseca. 

 

6.  MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Škole na adresi  Zmaja od Bosne  broj 8 u Sarajevu, te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo,

Pravilnikom o radu Škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u

Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.

Radno vrijeme radnika/ca navedenih  u tački 2. pod rednim brojevima (pozicijama) od 1. do 4.., se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika/ce.

Radno vrijeme radnika/ca navedenih  pod  tačkama 5. i 6. je osam sati rada dnevno.

 

7.  IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.

Osnovna plaća radnika/ce sa punom normom/radnim vremenom  navedenih  u tački 2. za pozicije: od  1. do 5. iznosi:  1.306,80 KM, 1343,10 KM, 1379,40 KM ili 1448,70 KM (što zavisi od stečenog zvanja radnika/ce i prijave broja sati  rada na PIO/MIO).

Osnovna plaća radnika sa punom normom navedenih pod tačkom: 6. iznosi: 848,10 KM.    

 

8.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu   u dnevnom listu „Oslobođenje“, koji je objavljen dana 11. 11.2022. godine.  Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 21.11.2022. godine.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama ”Oslobođenje” dana 11. 11.2022. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo (www.jussmz.com.ba ) i putem službenog maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama (www.mo.ks.gov.ba odnosno www.szks.ba ) uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

 

9.   TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/275-601 ili 033/275600.

 

10.    ADRESA       NA      KOJU             SE       PRIJAVE       PODNOSE     I           NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti  preporučeno putem pošte ili  lično na protokol  Škole svakim radnim danom od 09:00 do 13:30 sati – kancelarija broj 223C, u zatvorenoj koverti  na adresu: 

Javna ustanova Srednja škola metalskih zanimanja  Sarajevo, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika,  ulica Zmaja od Bosne   broj 8, Sarajevo,  sa naznakom  ”Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e na koju/e je  raspisan javni konkurs) ” NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”. 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

11.  DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti: 

11.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 1. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs; b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
 4. saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pavilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs; (Obrazac saglasnosti iz ove tačke je propisan Pravilnikom);
 5. druge dokaze o ispunjavanju uslova za  to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

 

11.2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

 1. uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima ( šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 2. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u

ustanovi; 

 1. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi;
 2. uvjerenje/potvrdu poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole; e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu; 
 3. potvrdu/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca); 

 1. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom Pravilniku; h) potvrdu o posebnom priznaju UNSA;
 2. diplomu/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;
 3. uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
  • uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
  • rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;
  • dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;
  • rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;
  • uvjerenje o učešću u oružanim snagama;
  • uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;
  • rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta, ne starije od šest mjeseci;
 4. uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne  Odluke o izboru radnika.

Komisija je dužna kandidate iz člana 19. stavovi (8) i (9) Pravilnika elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktorica zaključuje ugovor o radu s izabranim kandidatom. 

Sistematski ljekarski pregled koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove. 

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja, izbor kandidata  i dr. po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22 i 22/22). 

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti putem protokola Škole (kancelarija broj: 223C) svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana okončanja konkursne procedure. 

 

 

NAPOMENA: Javni konkurs je otvoren do 21.11.2022.godine.

 

PRILOG: 

 

Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

 

Na osnovu člana 17. stav (1) tačka e) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 12/22 i 22/22), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs. 

 

U _____________________, dana ___ . ___ . 2022. godine 

 

                                                                                                                        Kandidat/kandidatkinja                         

_______________________________

Ostani u kontaktu sa Srednjom školom metalskih zanimanja

Ako imate pitanja o Srednjoj školi metalskih zanimanja spremni smo odgovoriti na njih.

metalskaskola@bih.net.ba

LOKACIJA

Zmaja od Bosne br. 8, 71 000, Sarajevo
Telefon: +387 (0)33 275 600
Fax: +387 (0)33 207 369
e-mail: metalskaskola@bih.net.ba

 

Srednja škola metalskih zamimanja © 2021. All Rights Reserved.