Vijeće roditelja

Roditelji učenika škole čine vijeće roditelja – jedan roditelj iz svakog odjeljenja i bira se svake godine.
Vijeće roditelja radi na :

 1. poboljšanju materijalnih uslova i kvaliteta rada škole
 2. obezbjeđuje aktivno ucešće roditelja u radu škole
 3. nominira i bira predstavnike roditelja u školski odbor
 4. uključuje roditelje u pedagoški rad škole i realizuje program i projekte koje donosi stručni organi škole
 5. predstavlja stavove roditelja školskom odboru i nastavničkom vijeću
 6. radi na pravima, interesima i obavezama učenika, roditelja i nastavnika
 7. prati, proučava i donosi prijedloge za poboljšanje učenja i vladanja učenika
 8. radi na edukaciji roditelja
 9. radi na promoviranju škole
 10. ostvaruje saradnju sa širom društvenom zajednicom
 11. aktivno se uključuje u izbor učenika generacije preko savjeta roditelja

Predstavnici Vijeća roditelja za šk.2019/2020. god.