Zavarivač

Zavarivač se osposobljava za sljedeće vrste zavarivanja: GASNO ZAVARIVANJE, RUČNO ELEKTRO-LUČNO ZAVARIVANJE, ”REL”, ”MIG” i ”TIG” postupak zavarivanja.
Kroz kvalitetnu i stručnu nastavu učenici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem zavarivač.
Praktična nastava se realizuje u školskoj radionici koja je veoma dobro opremljena sa svim vrstama uređaja za zavarivanje i pod stručnim vođenjem veoma kvalitetnog nastavnog kadra.
Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za daljnju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.
Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.