Mašinski tehničar industrijske i naočalne optike

Školovanje za mašinskog tehničara industrijske i naočalne optike traje četiri školske godine. U toku školovanja za ovo zvanje učenici, između ostalog, savladavaju osnovna teoretska i praktična znanja iz oblasti mašinske tehnike, informatike, elektrotehnike, konstruisanja na računarima, optike, tehnologije izrade optickih elemenata (CNC tehnologije) i dr. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i labaratorijske vježbe učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima za izradu naočala i preduzećima za izradu i servisiranje optičkih instrumenata (dvogleda, periskopa, teleskopa, durbina, fotoaparata, mikroskopa i sl.).
Školovanje, odnosno stručno obrazovanje, se može nastaviti na visokoškolskim obrazovnim institucijama (mašinski fakultet, fakultet optometrije i dr. srodni fakulteti).
U zavisnosti od trenutnih uvjeta na tržištu rada i ukazane prilike tehničar industrijske i naočalne optike može raditi u radionici za izradu i prodaju dioptrijskih i drugih naočala, može osnovati vlastitu optičarsku radionicu, može raditi u preduzećima za izradu optičkih elemenata i instrumenata, može raditi u servisima za popravku i održavanje optičkih instrumenata ili se samostalno baviti servisiranjem optičkih instrumenata u labaratorijama kliničkih centara, fakulteta, instituta i tome slično.
U oblasti naočalne optike tehničar predstavlja nemedicinsko osoblje u radu sa pacijentima, izrađuje i popravlja sve vrste naočala, pomaže pacijentima (kupcima) pri izboru okvirova za naočale, obavlja razna mjerenja (razmak izmedju zjenica oka,  centriranje sočiva, provjera dioptrije na naočalama i sočivima,kоnstruiraju, оdrеđuјu i izdајu оptičkа sоčivа nа оsnоvu rеcеptа kојi је izdао оftаlmоlоg ili optоmеtristа rаdi kоrеkciје smаnjеnе оštrinе vidа). Оni sеrvisirајu kоrеktivnе nаоčаrе, kоntаktnа sоčivа, vidnа pоmаgаlа i drugе оptičkе аpаrаtе.

Poslovi tehničara u oblasti naočalne optike uključuju:

  1. prеglеd i uzimаnjе mjera osoba i оkа kliјеnаtа rаdi оdrеđivаnjа nаočаrа i drugih оptičkih аpаrаtа;
  2. dаvаnjе savjeta kliјеntimа оkо izbоrа i оdržаvаnjа nаоčаrа i rаmоvа, tipоvа kоntаktnih sоčivа i drugih оptičkih аpаrаtа, u vеzi sа pеrfоrmаnsаmа, bezbjednošću, kоnfоrоm i nаčinоm nоšеnjа;
  3. tumаčеnjе оptičkih rеcеpаtа i оdrеđivаnjе rаdnih оpеrаciја zа оptičku lаbоrаtоriјu gdе sе оbаvljа brušеnjе i pоstаvljаnjе sоčivа u rаmоvе, priprеmа kоntаktnih sоčivа i drugе pоtrеbnе оpеrаciје;
  4. provjera prеciznоsti i tаčnоsti gоtоvоg оptičkоg urеđаја i аpаrаtа prеmа оriginаlnоm rеcеptu i pоdеšаvаnjе istih pаciјеntimа.
  5. obavljaju  i druge slične poslove.

Dok je ljudi biće i potrebe za naočalama. Nekome su naočale potrebne za korekcije nedostataka vida, nekome za zaštitu od sunca, nekome za ronjenje, nekome za skijanje, nekome za zaštitu od raznih štetnih uticaja na poslu kojim se bavi i td. Za izradu i opravku naočala koriste se razni materijali, precizni i jednostavni alati i instrumenti te savremene poluautomatske i automatske a, u novije vrijeme, i kompjuterski upravljane mašine za obradu naočalnih dioptrijskih leća. Radni uvjeti su jako ugodni, bez prisustva velike buke, prašine, prljavštine, vlage i drugih sličnih štetnih uticaja. Naprotiv, naočalna industrija i naočalna optika   zahtijevaju  besprijekornu čistoću, odsustvo buke i ugodnu klimatsku sredinu. Odora tehničara u naočalnoj industriji i naočalnoj optici sastoji se od čistog bijelog mantila, klompi ili slične obuće, te povremeno zaštitnih gumenih ili najlonskih rukavica.
U preduzećima koja se bave proizvodnjom optičkih elemenata i instrumenata i njihovim servisiranjem, tehničar kreira i učestvuje u realizaciji tehnoloških postupaka izrade optičkih elemenata (sočiva, prizama, ogledala i dr.), kreira alate za obradu optičkih elemenata, kreira i realizuje procese montaže pojedinih optičkih instrumenata, vrši kontrolu tačnosti izrade optičkih elemenata i instrumenata, vrši popravku optičkih instrumenata, te druge slične poslove. Veliki broj ljudi i ustanova u svom radu koriste optičke instrumente. Neki za osmatranje (vojska, policija, lovci, sportisti i dr.), neki za razna istraživanja (kliničke, biološke, geografske, farmaceutske, sanitarne i dr. labaratorije). Stoga je dijapazon poslova tehničara u industrijskoj optici jako širok. Za izradu optičkih elemenata danas se koriste savremeni, automatski i kompjuterski vođeni uređaji i mašine. Specifična tehnologija izrade optičkih elemenata i instrumenata, a pogotovo njihovo servisiranje, zahtijeva besprijekorne radne uvjete u pogledu čistoće, odsustva prevelike buke, nedozvoljene vlage, umjerene klimatske uvjete i sl. Radna odora tehničara u industrijskoj optici sastoji se najčešće od radnog mantila ili odijela, odgovarajuće ugodne obuće, zaštitnih rukavica i povremeno zaštitnih naočala.
Osim gore navedenih poslova tehničar naočalne i industrijske optike može, uz odgovarajuće iskustvo i solidno poznavanje nekog stranog jezika, obavljati i poslove predstavnika domaćih i inostranih preduzeća iz oblasti naočalne ili industrijske optike.