Nastavnici

NASTAVNICI/NASTAVNICE OPĆEOBRAZOVNE NASTAVE

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Elvedina Jelešković
Sabiha Bajić

Engleski jezik

Eldin Grabovica
Mirha Duraković

Historija

Čavčić Mevlida

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava i Sociologija

Mirsad Cvrk

Matematika

Mevlida Dedagić
Hodžić Dženita

Fizika

Inasa Brkić

Hemija

Mersiha Selak

Informatika

Neđad Kadić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Omar Prnjavorac
Šukrija Skalonjić

Ekonomika i organizacija preduzeća  i  Menadžment

Alma Živojević

Vjeronauka/Kultura religija

Mersiha Kajmović

 

NASTAVNICI/NASTAVNICE STRUČNO-TEORIJSKE NASTAVE
Stručno-teorijska nastava

Amina Šehović
Begajeta Mustafić
Dejan Bartula
Edina Golić
Hariz Halilović
Ibrahim Avdić
Irma Behlulović
Jasmin Borovac
Jasmina Hrustemović
Jasmina Zećo
Lejla Kobiljak-Vrabac
Mejra Viteškić
Meta Hećo
Mirfad Tarić
Nermina Hajdarović
Nihad Bisić
Senad Bešlagić

NASTAVNICI/NASTAVNICE PRAKTIČNE NASTAVE
Praktična nastava

Asim Ahmedspahić
Bakir Nizić
Dževad Radmilović
Fikret Zec
Munir Šehić
Nedžad Popaja
Latif Zeković
Lokvančić Dževad
Mirsad Mušanović
Džafić Edin
Alem Radmilović