Nastavnici

NASTAVNICI/NASTAVNICE OPĆEOBRAZOVNE NASTAVE

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Elvedina Jelešković
Sabiha Bajić

Engleski jezik

Eldin Grabovica
Ajala Skopak

Historija

Čavčić Mevlida

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava i Sociologija

Mirsad Cvrk

Matematika

Dijana Habibović
Mevlida Dedagić

Fizika

Merjem Ustamujić

Hemija

Mersiha Selak

Informatika

Neđad Kadić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Adisa Divoš
Omar Prnjavorac
Šukrija Skalonjić

Ekonomika i organizacija preduzeća  i  Menadžment

Alma Živojević

Vjeronauka/Kultura religija

Mersiha Kajmović

 

NASTAVNICI/NASTAVNICE STRUČNO-TEORIJSKE NASTAVE
Stručno-teorijska nastava

Dejan Bartula
Amina Šehović
Irma Behlulović
Jasmina Hrustemović
Jasmina Zećo
Mejra Viteškić
Senad Bešlagić
Begajeta Mustafić
Mirfad Tarić
Mirsad Mušanović
Jasmin Borovac
Hariz Halilović
Meta Hećo
Nihad Bisić
Kustura Melisa

NASTAVNICI/NASTAVNICE PRAKTIČNE NASTAVE
Praktična nastava

Asim Ahmedspahić
Bakir Nizić
Dževad Radmilović
Fikret Zec
Munir Šehić
Nedžad Popaja
Zaim Ćatić
Latif Zeković
Lokvančić Dževad