Vijeće učenika

Vijeće učenika bira se svake godine i čine ga predstavnici odjeljenskih zajednica.
Vijeće učenika učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja u vezi sa:

1. odvijanjem nastavnog procesa
2. organizacijom vannastavnih aktivnosti
3. organizacijom izleta i ekskurzija
4. ucešćem učenika u saradnji škole sa društvenom zajednicom
5. prevencija maloljetničke delikvencije i dr.

Način rada vijeća učenika reguliše se pravilnikom koji donosi vijeće.
Vijeće učenika bira predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara.

 

Vijeće učenika naše Škole aktivni je član Mreže Vijeća učenika Kantona Sarajevo.

Vijeće učenika za školsku 2019/2020: